ODBUDOWA MOSTU PRZY UL.PIASTÓW W PIECHOWICACH

Inwestor : Gmina Miejska w Piechowicach z siedzibą w Piechowicach ul. Kryształowa 49

Miejsce realizacji:  Odbudowa mostu przy ul. Piastów w Piechowicach na wysokości budynku nr 36 wraz z zabudową brzegową. 

 

Przedmiotowy most o konstrukcji kamiennej (sklepienie łukowe) stanowi obiekt o znacznym stopniu uszkodzeń spowodowanych przez agresywną wodę, która podmyła fundamenty mostu oraz wypłukała spoiny, ponadto występują znaczne ubytki kamieni w sklepieniu. 

 

W związku z realizacją tego zadania zostały  wykonane następujące prace:  

1).Rozbiórka konstrukcji kamiennych (przęsło i fundamenty) 

2). Wykonanie nowych fundamentów mostu w formie żelbetowej płyty betonowej 

3). Zamontowanie elementów prefabrykowanych  tworzących most w formie prefabrykowanego, żelbetowego przepustu skrzynkowego owraz z zespalającą monolityczną, żelbetową płytą pomostową.

4).Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na zimno elementów betonowych

5). Zamontowanie stalowych balustrad mostowych.

6). Wykonanie umocnienia dna potoku w obrębie mostu  za pomocą kamienia wraz ze spoinowaniem. Zakończenie umocnienia wykonać za pomocą gurtu, poniżej którego należy wykonać narzut z kamienia ciężkiego.

7). Wykonanie stabilizacji gruntu cementem

8). Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dojazdach do mostu 

    Dla zabudowy brzegowej Z uwagi na znaczny stopień zdegradowania istniejącej zabudowy brzegowej na przedmiotowym odcinku

     należało  dokonać całkowitej rozbiórki konstrukcji kamiennych a w rezultacie wykonać:

  • fundamenty betonowe murów regulacyjnych 

  • zbrojenia murów oporowych dotyczy tylko murów wzmocnionych.

  • elementy  betonowe murów oporowych.

  • izolacji przeciwwilgociową, bitumiczną, pionową na zimno  oraz dodatkowo dwie warstwy nawierzchniowe

  • okładziny murów regulacyjnych z kamienia (formak) wraz ze spoinowaniem.