GRYFÓW ŚLĄSKI -BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W MŁYŃSKU

Inwestor : Gmina Gryfów Śląski

Miejsce realizacji i przedmiot zamówienia:  Budowa Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Młyńsku

 

 Inwestycja polega na budowie nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji:

wodociągowych,kanalizacji sanitarnych,kanalizacji deszczowej,elektroenergetycznej

1. Branża budowlana:  roboty ziemne  wykonanie fundamentów  wykonanie ścian konstrukcyjnych  wykonanie stropu  wykonanie konstrukcji dachu  wykonanie pokrycia dachowego  wykonanie ścianek działowych  montaż stolarki okiennej  montaż stolarki drzwiowej  wykonanie podłoża, posadzki 3  wykonanie tynków i okładzin ściennych  malowanie  wykonanie sufitów  wykonanie elewacji

2. Branża elektryczna:  wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z montażem skrzynek i rozdzielnic  instalacja gniazd i oświetlenia  wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych  wykonanie instalacji odgromowej  kontrola i pomiary instalacji  wykonanie wspólnych tras kablowych w budynku  wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej  wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

3. Branża sanitarna:  przygotowawcze roboty budowlane  wykonanie instalacji wentylacyjnej  wykonanie instalacji grzejnikowej  wykonanie instalacji kanalizacji  wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych  wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Do przedmiotu zamówienia należy również  wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Młyńsku.

Przedmiot zamówienia obejmuje min. :

 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych  Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej  Wykonanie krawężników betonowych  Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego