BUDOWA BULWARU SPACEROWEGO NA TERENACH NADBRZEŻNYCH RZEKI KAMIENNEJ W JELENIEJ GÓRZE- CIEPLICACH

Inwestor : Miasto Jelenia Góra Pl Ratuszowy 58,   58-500 Jelenia Góra  

Miejsce realizacji i przedmiot zamówienia:  Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach w ramach projektu pn: „Rewitalizacja Cieplic- uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”.

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1. wyburzenia istniejących przypadkowych elementów zabudowy (elementy betonowe, zdewastowane nawierzchnie utwardzone: asfaltowe i betonowe),

  2. budowę regularnych ciągów pieszych z dostępem dla osób niepełnosprawnych od ulicy Cieplickiej oraz od ulicy Piotra Ściegiennego,

  3. dostawę i montaż tężni solankowej,

  4. budowę schodów terenowych łączących teren bulwaru z zespołem pocysterskim,

  5. wykonanie skarpy ziemnej ograniczonej murem oporowym od strony istniejących budynków zespołu pocysterskiego,

  6. remont muru nadbrzeżnego oraz montaż barierki ochronnej,

  7. budowę oświetlenia i monitoringu,

  8. budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem,

  9. montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, itp.

  10. zagospodarowanie terenu zielenią – wycinka istniejących drzew i krzewów, wprowadzenie zieleni niskiej, średniej i wysokiej (nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych).